Adatvédelmi Szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 12., 13., 14. és azt követő cikkei alapján a Caffè Pertè Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja az alábbiakról:

1. A felhasználó személyes adatait az Oldalon (a www.soprema.hu weboldalon, valamint a megfelelő alkalmazásokban és iOS, valamint Android rendszerekben) biztosított szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokból – ideértve a kereskedelmi tevékenységeket, közvetlen üzletszerzést, marketinget, promóciót, statisztikákat, a fogyasztási preferenciák megosztását –, továbbá szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük (ideértve az online termékvásárlást és a megrendelések kezelését, az ügyfélszolgálat kezelését, az ellenőrzési és vizsgálati jelentések, panaszok és viták kezelését, a szerződést megelőző tevékenységek és a szerződéses kötelezettségeink teljesítését, valamint az adminisztrációs és számviteli kötelezettségeink teljesítését).

Az Ön egyedi és külön beleegyezésével az alábbi célokra is felhasználhatjuk az adatokat:

a) reklámozási, promóciós és marketingcélú tevékenységek (ideértve a Caffè Pertè Kft. által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló hírlevelek és reklámanyagok küldését);

b) az érintett profiljának vagy személyiségrajzának elkészítése, szokásainak és/vagy fogyasztási döntéseinek elemzése, akár elektronikus adatkezelés útján is.

2. Az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő által a Felhasználó felé vállalt kötelezettségek képezik abban az esetben, ha az adatkezelés szerződés (pl. adásvételi) teljesítéséhez, illetve a kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetében mindazonáltal az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke („az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”), mely jogos érdek az Adatkezelő közvetlen értékesítési célból történő adatkezeléshez fűződő jogos érdeke, szintén közvetlen üzletszerzési céllal. Az Adatkezelő által esetlegesen végzett minden más adatkezelés esetében a jogalap az érintett Felhasználó beleegyezése.

3. Az Adatkezelő a Caffè Pertè Kft., adószáma: HU12102642, Gyár Utca n.2, 2040 Budaörs (Magyarország) – info@caffeperte.com. Az Adatkezelővel e-mailben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: info@caffeperte.com.

4. Az adatvédelmi tisztviselővel a székhelyünk postacímén vagy a következő e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot:
info@caffeperte.com.

5. A honlapon történő regisztrációhoz, a honlapnak a tagoknak fenntartott szekciójába történő belépéshez, valamint a honlap üzemeltető által a vásárláshoz nyújtott segítség kéréséhez meg kell adnia a kereszt- és vezetéknevét, valamint az e-mail-címét. A felhasználó hozzájárulásával a fent említett adatok lehetővé teszik a Caffè Pertè Kft.-nek a (kereskedelmi és promóciós információkat tartalmazó) hírlevelek küldését. A megjelölt személyes adatok (kereszt- és vezetéknév, e-mail-cím) közlésének megtagadása esetén a Felhasználó nem fog tudni hozzáférni a honlapon kínált szolgáltatásokhoz.

6.Az érdekelt fél személyes adatainak (kereszt- és vezetéknév, e-mail-cím, teljes postacím) közlése szükséges:

a) azért, hogy a Caffè Pertè Kft. megrendelés esetén teljesíthesse a szerződéses szállítási kötelezettségeit;

b) az értékesítés utáni segítségnyújtáshoz és az ügyfélszolgálati tevékenységekhez;

c) a számla kibocsátásához;

d) a munkafolyamatok kezeléséhez.

7. Az egyéb bekért személyes adatok – pl. vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám – megadása nem kötelező, azonban ha megadja őket, akkor az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az érdekelt féllel a megrendeléssel kapcsolatos kommunikáció, a szolgáltatásokkal való elégedettség felmérésre, valamint – beleegyezés esetén – kereskedelmi ajánlatok bemutatásának céljából, a preferenciák alapján és a marketingtevékenységeken keresztül, ideértve a postai levelezést, az e-mailt és az SMS-t is.

8. Az adatok biztonsági célokból továbbíthatók az információbiztonsági szektorban működő vállalatoknak. A személyes adatok kezelése centralizált adatbázis létrehozásán keresztül is megvalósul, informatikai és telematikai eszközökkel. A Felhasználók személyes adatait tartalmazó adatbázishoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá. A kifejezetten erre kijelölt személyek – pl. munkavállalók és más közreműködők – megismerhetik a megrendelések teljesítéséhez és a marketingtevékenységekhez szükséges adatokat. Az Adatkezelő mellett egyes esetekben a honlap üzemeltetésében (adminisztratív, kereskedelmi, marketing, jogi vagy rendszergazda tevékenységekben) érintett más személyek vagy külső személyek (pl. az adminisztrációs vagy számviteli szolgáltatók, futárszolgálatok és üzemeltetők) is hozzáférhetnek az adatokkal kapcsolatos logisztikához, és tárhely szolgáltatók, rendszermérnöki szolgáltatók, behajtási szolgáltatók, informatikai és online marketing társaságok is kijelölhetők szükség esetén a honlap tulajdonosa által adatfeldolgozóként. Ezeknek a feleknek a naprakész listája az Adatkezelőtől kérhető ki. Az említett felek csak a feladataik teljesítéséhez szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá, és nem használhatják fel ugyanazokat az adatokat más célokra. Ezekre a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi szabályzattal, valamint az alkalmazandó, a személyes adatok védelmét érintő jogszabályokkal és szabályozásokkal összhangban történő kezeléséhez is szükség van. Minden felelős személy specifikus utasításokat kap az adatkezeléssel kapcsolatosan, melyeket kötelesek betartani annak érdekében, hogy elkerüljék a fegyelmi szankciókat, illetve a bírósági eljárásokat. A Caffè Pertè Kft. megerősíti, hogy az érintett fél által kommunikált személyes adatok nem kerülnek kezelésre olyan célból, amely nincs feltüntetve a jelen adatvédelmi szabályzatban.

9. Adott célokból történő adatmegőrzés időszaka.
Az adatok nem kezelhetők és tárolhatók tovább annál, mint amennyi időre a kezelésük alapját képező cél megvalósítására szükség van. A vásárlások részleteivel kapcsolatos, azonosítható vásárlókra hivatkozó adatokat profilkészítési és marketingcélokból megőrizzük meghatározott időre, mely idő nem haladhatja meg a rögzítésüktől számított tizenkettő, illetve huszonnégy hónapot, kivéve a tényleges anonim formába történő átalakítást, amely közvetve vagy más adatbázisok összekapcsolásával sem teszi lehetővé az érintettek azonosítását. A Caffè Pertè Kft. ügyfeleivel fennálló szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos személyes adatok (személyes adatok, kapcsolattartási adatok, szerződéses és szerződéskötés előtti adatok) a jogszabályokkal összhangban kerülnek megőrzésre polgári, pénzügyi, számviteli és adminisztrációs célokból, annak érdekében, hogy jogvita esetén bizonyítékként szolgáljanak, illetve hogy megfelelhessünk az illetékes hatóságok konkrét kéréseinek. A megőrzési időszak végén a személyes adatok törlésre kerülnek. Ennek megfelelően a fent megjelölt időszak végétől a hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez és adathordozhatósághoz való jog a továbbiakban nem gyakorolható.

10. A Felhasználó a Kezdőlaphoz vagy a Honlap más lapjaihoz való hozzáférés esetén először megtekinti a cookie-kkal kapcsolatos rövid információkat tartalmazó felugró ablakot, mely tartalmazza a cookie-k használatába való beleegyezésre vonatkozó kérést. A Felhasználó ennek megfelelően hozzáfér a weboldal adatvédelmi szabályzatához, valamint a jelen Cookie-k használatával kapcsolatos szabályzatra vonatkozó részletes információkhoz. A böngészés folytatásával a Felhasználó beleegyezését adja a cookie-k használatához. A Cookie-k használatával kapcsolatos szabályzat megnyitásával a Felhasználónak lehetősége van megtagadni a cookie-k használatát.

11. A Felhasználónak a Honlapon történő navigációjának nyomon követésén keresztül, a cookie-k használatával a Caffè Pertè Kft.:

a) számolhatja a Honlapon biztosított weblapok és szolgáltatások látogatóinak számát;

b) részletes összesített statisztikákat gyűjthet a Honlap és az ott elérhető szolgáltatások működéséről;

c) javíthatja a Honlap teljesítményét, hatékonyabbá téve a Felhasználó kereséseit;

d) a felhasználói forgalomra vonatkozó adatokat gyűjthet a trendek azonosítása érdekében;

e) a Felhasználó preferenciáira vonatkozó információkat tárolhat, majd azoknak megfelelően személyre szabhatja a Honlapot;

f) elkerülheti a reklámüzenetek ismétlődő megküldését;

g) felismerheti a Felhasználó számítógépét, amikor az újra hozzáfér a Honlaphoz;

h) eltárolhatja a már megvásárolt, illetve a Felhasználó kosarába betett termékeket;

i) anonim módon felmérheti a Honlapon rendelkezésre álló szolgáltatásokkal való elégedettséget, ideértve a hirdetési jellegű szolgáltatásokat is;

l) javíthatja a Felhasználó böngészési élményét azáltal, hogy a Felhasználó böngészési előzményei alapján a számára legjobb termékeket és ajánlatokat javasolja;

m) a regisztrált Felhasználó beleegyezésével (mely bármikor visszavonható) azonosíthatja a személyes fogyasztási preferenciákat, rögzítve a nyomon követett adatokat a célzott ajánlatok és promóciók biztosítása érdekében;

n) anonim statisztikai adatokat gyűjthet a kézbesített és elküldött e-mailek arányáról, az e-mailek olvasásáról, megnyitásáról, harmadik félnek történő továbbításáról, „kattintások” számáról, stb.

A GDPR 15-22. cikke alapján az érintett Felhasználónak joga van ahhoz, hogy:

a) hozzáférjen a személyes adataihoz, tájékoztatást kapjon a kezelt adatokról, és ezekről másolatot kapjon (15. cikk);

b) kérje a pontatlan személyes adatainak helyesbítését (16. cikk);

c) kérje a személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, a 17. cikkben foglalt feltételek szerint;

d) kérje az adatai kezelésének korlátozását, feltéve, hogy ennek a 18. cikkben meghatározott feltételei fennállnak;

e) tiltakozzon a személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célból, illetve közvetlen üzletszerzés céljával történő profilalkotásra való felhasználása ellen (21. cikk);

f) amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a hozzájárulást bármikor visszavonhatja amely azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;

g) az adathordozhatósághoz (20. cikk), illetve ahhoz, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy azokat a jelenlegi adatkezelő általi akadályoztatás nélkül más adatkezelő részére továbbítsák. Az adathordozhatósággal kapcsolatos jogainak gyakorlása során az érintettnek joga van a személyes adatai közvetlen továbbítását kérni az adatkezelők között, amennyiben ez technikailag megvalósítható;

h) panaszt tegyen az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, vagy jogi lépéseket kezdeményezzen.

Az érintett ezeket a jogokat bármikor gyakorolhatja, ha ír az Adatkezelőként eljáró Caffè Pertè Kft.-nek, a társaság adatvédelmi irodájának címezve vagy azinfo@caffeperte.com e-mail-címre, és a lehető leghamarabb válaszolni fogunk.

A GDPR 77. cikke alapján mindazonáltal az érdekelt fél jogorvoslatának sérelme nélkül, az érintett jogosult arra, hogy kapcsolatba lépjen a garanciaadó hatósággal a személyes adatok védelme érdekében.